Trainen vrijwilligerskader

De memo Samen bouwen in vertrouwen (oktober 2016) noteert als beleidsvoornemen: Trainen van liturgisch, catechetisch en diaconaal kader op parochieniveau. Het vormingscentrum van het bisdom wil van dienst zijn bij het trainen van parochiële vrijwilligers.

Trainen vrijwilligerskader
  • door een parochie te helpen deze training zelf te geven
  • op diocesaan of regionaal niveau trainingsdagen en of cursussen aan te bieden.
  • cursus- en trainingsbijeenkomsten in de parochie te verzorgen. Dit kunnen dan afzonderlijke bijeenkomsten zijn of meerdere bijeenkomsten thematisch geordend in een cursus. De inhoud wordt altijd in overleg met de parochie ingevuld.